ರೆವರೆಂಡ್ ಫರ್ಡಿನ್ಯಾಂಡ್ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ (೧೮೩೨-೧೯೦೩)

Reverend Ferdinand Kittel was a Lutheran priest and indologist with the Basel Mission in south India and worked in MangaloreMadikeri and Dharwad in Karnataka. He is most famous for his studies of the Kannada language and for producing a Kannada-English dictionary of about 70,000 words in 1894. He also composed numerous Kannada poems.

Karnata F Kittel – Font Release Event

November 13th, 2022

Suchitra Film Society, Bengaluru

Missionary Period (24 Years)

Germany (1832-1853) 21 Years

India (1853-1866) 13 Years

Germany (1866-1868) 2 years

FIRST RETURN 

India (1868-1877) 9 Years

TIMELINE

Germany: 40 Years | India: 30 Years

TURNING POINT

Non Missionary Period (26 Years)

Germany (1877-1884) 6 Years

SECOND RETURN

India (1884-1892) 8 Years

Germany (1892-1903) 11 years

Early life

He was born 7 April 1832.Resterhafe, East Frisia Freeland, off the northeastern coast of Germany. The father Gottfried Christian Kittel was Gaz Freit, a priest. Mother Tudov Helen Hubert. Kittel is the eldest of his 5 children. His education was praised by the headmaster as “Never Less Than Good.” Join the Basel Mission as the desire of his father.

 

In India

He had learned Hebrew, Greek, Latin, French and English. He arrived in India in 1853. As a missionary, he endeavoured to follow Paul’s first Epistle to the Corinthians and “become as an Indian unto the Indians”.

Having a strong desire to learn Kannada, he undertook exhaustive studies learning the Kannada language, customs and local music. This earned rebuke from the Basel Mission, where he was already an outsider on account of his North German origin and academic education (the other missionaries were chiefly from southwest Germany and the lower/middle classes, though Gottfried Weigle had studied at Tübingen). This marginalised him by pushing him to a remote station in the Nilgiris and later confining him to the mission’s press in Mangalore. He returned to Germany, but visited India again in his fifties to complete his dictionary, which by then had become for him an end in itself, and not merely an instrument secondary to missionary work.

 

Contribution to Kannada

Kittel worked in Mangalore, Madikeri and Dharwad in Karnataka, inspired by and attracted to Kannada Literature.

He is most famous for his studies of the Kannada language and for producing a Kannada-English dictionary of about 70,000 words in 1894. (Many Kannada-language dictionaries had existed at least since poet Ranna’s ‘Ranna Khanda’ in the tenth century.) Kittel also composed numerous Kannada poems.

In 1862, Kittel, published his Kannada poem `Kathamale’ which presented the life of Jesus Christ in the form of Indian musical metre style. Kittel also wrote a book on Kannada grammar called A Grammar of the Kannada Language: Comprising the Three Dialects of the language. He translated Nagavarma’s work on Kannada prosody.

 

Contemporary recognition

Kittel is today almost forgotten in Germany, but is still widely recognised in Karnataka.Many educational institutions have been named after him. A statue at the end of Mahatma Gandhi road in the city of Bangalore commemorates him. Austin Town in Bangalore was renamed “Kittel Nagar”.

 

Legacy

The book An Indian to the Indians? On the Initial Failure and the Posthumous Success of the Missionary Ferdinand Kittel (1832–1903), edited by Reinhard Wendt, describes various aspects of his work.

ಕನ್ನಡ ಪಾಠಗಳ ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕವು

Kannada Paatagala Moorane Pustakavu

1862

ಪರಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನ

1863

ಕನ್ನಡ ಪಂಚತಂತ್ರವು

ಸಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ

Minor Canarese Poetical Anthology

1865

Vedic Polytheism and Pantheism

1865

ಕನ್ನಡ ಬಾಲವ್ಯಾಕರಣ

Kannada Canarese Grammer

1867

 

ಕನ್ನಡ ಪಂಚತಂತ್ರವು

Canarese Panchatantra

1867

 ಬಾಲಶಿಕ್ಷೆಯು

Canarese Instructor

1868

ಬಾಲಕರ ಗೀತೆಗಳು

Canarese Ryms

1869

ಕ್ರೈಸ್ತಸಭಾ ಚರಿತ್ರೆ

The Church of Christ

1870

ಕೇಶೀರಾಜ ಕವಿಯ ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ

Kesiraja’s Jewel Mirror Of Grammar

1872

Sacrifice

1872

The Parable of the Sower (Kodava)

1873

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ

Canarese Poetical Anthology

1874

ನಾಗವರ್ಮನ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸು

Nagavarmas Canarese Prosody

1875

Ueber den Ursprung des Lingakultus in Indien

1876

 

Kannada English  Dictionary

1894

 

ಶಾಲಾ ನಿಘಂಟು

kannada English School Dictionary

1899

A Grammer of Kannada Language in English

1903

Kannada Language Grammar

1903

ಕೇಶೀರಾಜ ಕವಿಯ ಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ

Kesiraja’s Jewel Mirror Of Grammar

1920

ಕಿಟ್ಟಲರ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ ನಿಘಂಟು, ಸಂಪುಟ ೧

Kittel’s Kannada – English Dictionary Volume 1

1969

ಕಿಟ್ಟಲರ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ ನಿಘಂಟು, ಸಂಪುಟ ೨

Kittel’s Kannada – English Dictionary Volume 2

1969

ಕಿಟ್ಟಲರ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ ನಿಘಂಟು, ಸಂಪುಟ ೩

Kittel’s Kannada – English Dictionary Volume 3

1970

ಕಿಟ್ಟಲರ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ ನಿಘಂಟು, ಸಂಪುಟ ೪

Kittel’s Kannada – English Dictionary Volume 4

1971